023 - Sikap berhati-hati dalam menyampaikan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam -Siri 1-

Sikap berhati-hati dalam menyampaikan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :“Barangsiapa yang berdusta ke atas (nama)ku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka.” (Hadits Sahih Mutawatir riwayat Bukhari 1/36 dan Muslim 1/8)


Dari Abu hurairah, dia berkata : telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; “Barangsiapa yang mebuat-buat/mengada-adakan perkataan atas (nama)ku yang (sama sekali) tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka” (Hadits Sahih riwayat Imam Ahmad 1/321 dan Ibnu Majah no.34)


Sabdanya lagi, “Barangsiapa yang menceritakan dariku (di dalam riwayat yang lain : meriwayatkan dariku) satu hadits yang dia sangka (dalam lafaz yang yang lain: yang dia telah mengetahuinya) sesungguhnya hadits itu palsu/dusta, maka dia termasuk salah seorang dari pendusta (dalam lafaz lain : Dua pendusta).”(Hadits shahih riwayat Muslim 1/7, at-Thahawi Musykilul Atsar 1/175)


Berkata Imam Ibnu Hibban : “Di dalam khabar (hadits) ini terdapat dalil tentang sahnya apa yang telah kami terangkan. Yaitu bahawa seseorang yang menceritakan satu hadits yang tidak sah datangnya dari nabi, apa-apa sahaja hadits yang diada-adakan orang atas nama beliau r sedangkan dia mengetahuinya maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Bahkan zahir khabar (hadits) ini lebih keras lagi kerana beliau telah bersabda “Barangsiapa meriwayatkan dariku satu hadits yang dia sangka hadits tersebut palsu...”. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengatakan orang itu telah yakin bahawa hadits tersebut palsu (yakni dia baru menyangka saja atau zhan semata bahawa hadits tersebut dusta, dia telah berkata dengan ancaman hadits di atas iaitu sebagai salah seorang pendusta). Maka setiap orang yang ragu-ragu tentang apa-apa yang dia sandarkan kepada Nabi, sahih atau tidaknya, maka dia telah termasuk ke dalam pembicaraan zahirnya khabar (hadits) ini.” (adh-Dhu’afaa juz 1 ms. 7-8)


Pengajaran yang dapat kita ambil dari hadits di atas ialah, larangan menyampaikan hadits dalam keadaan kita tidak mengetahui sama ada hadits tersebut ber-status sahih atau tidak. Ini telah diterangkan oleh al-Imam Ibnu Hibban.


Kemudian berkata Imam at-Thahawi ketika mensyarahkan hadits di atas : “Barangsiapa yang menceritakan (hadits) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan tanpa hak, berarti dia telah menceritakan hadits dari beliau r dengan cara yang batil. Dan orang-orang yang menceritakan (hadits) dari beliau dengan cara yang batil nescaya dia menjadi salah seorang pendusta yang masuk ke dalam sabda nabi : “Barangsiapa yang berdusta ke atas (nama)ku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka.” (Musykilul Atsar juz 1 ms. 176)


Dari hadits di atas, kita dapat mengetahui bahawa akan ada kelompok yang memalsukan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kerana itu Nabi telah memperingatkan kita tentang hal ini. Dan para ulama hadits dari dahulu hingga kini telah menghabiskan keringat mereka untuk meneliti hadits-hadits yang tercatat di dalam kitab Sunan. Jika kita meneliti perjalanan para ulama hadits, dapat kita fahami bahawa usaha mereka dalam menjaga syariat ini dari tangan-tangan kotor para penyeru kesesatan yang membuat hadits yang palsu. Semua usaha yang mereka curahkan adalah kerana kecintaan mereka yang mendalam terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam merealisasikan kecintaan mereka kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepada mereka ganjaran yang setimpal.


Peringatan kepada mereka-mereka yang menyampaikan Hadits


Dari Abi Qatadah, dia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah r bersabda di atas mimbar ini. “Awasilah kamu dari memperbanyak (meriwayatkan) hadits dariku! Maka barangsiapa yang berkata ke atas (nama)ku hendaklah dia berkata yang hak dan benar.” Di dalam riwayat yang lain, “Barangsiapa yang berkata di atas (nama)ku, maka janganlah sekali-sekali dia ucapkan kecuali yang hak atau benar.” Kerana barangsiapa yang membuat-buat perkataan atas (nama)ku apa-apa yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di dalam neraka.” (Hadits sahih riwayat Ibnu Majah no. 35, Ahmad 5/267)


Peringatan pertama : Menukil apa yang ia dengar


Ketika menyampaikan hadits dari Nabi r hendaklah orang itu tau dari mana dia mengambil hadits tersebut. Jika seandainya dia hanya mendengar dari orang kemudian dia terus membawakan hadist tersebut, dikhuatiri orang ini terancam sebagai orang yang berdusta, kerana Nabi r bersabda : “Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan sesuatu yang dia dengar.” (Hadits Sahih riwayat Muslim 1/8, Abu Dawud no. 4992)


Umar al-Khattab berkata : “Cukuplah seseorang itu dianggap turut berdusta apabila dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar.” (Riwayat Muslim 1/8)


Imam Malik rahimahullah berkata : “Ketahuilah! Sesungguhnya tidak akan selamat (dari dusta) orang yang menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Dan tidak boleh dia menjadi imam sedangkan dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar.”


bersambung...

Comments :

0 comments to “023 - Sikap berhati-hati dalam menyampaikan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam -Siri 1-”